[Ważne] 24 Czerwca 2017 Walne Zebranie PSSK

Zapraszamy na Walne Zebranie członków PSSK, które odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 w Kobyłce.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad (planowane na 10:30)
 • Przyjęcie regulaminu obrad
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór komisji (mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
 • merytorycznego
 • finansowego
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu na okres sprawozdawczy uchwała WZ przyjmująca sprawozdanie finansowe
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu na okres sprawozdawczy
 • Dyskusja
 • Wniosek Zarządu
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Wybór Prezesa PSSK i ogłoszenie wyników
 • Wybór członków Zarządu
 • Przerwa
 • Wybór Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie wyników
 • Wystąpienia nowo wybranych władz PSSK
 • Dyskusja cd.
 • Przyjęcie uchwał WZ
 • Zamknięcie obrad WZ