[Ważne] Powołanie nowego Prezesa PSSK

Witam Pańswa

Nazywam się Tomasz Sadowski, jestem właścicielem firmy TOMSAD (www.programatory.com)

W dniu 24.06.2017 zostałem wybrany prezesem PSSK.

Chciałem się z Wami wszystkimi przywitać co czynię drogą internetową.
Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać i uczynię to z każdym z Was osobiście.

Przedstawiam Wam wszystkim projekt planu działania zarządu. W planie są umieszczone działania krótko i długoterminowe .

PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEGO PLANU. !!

Link do pobrania planu w formie pdf-a.

Prezentacja jest wykonana w następujący sposób :

Prawa dolna strona slajdu to jego numer. Każdy punkt planu jest ponumerowany.

Jeśli macie Państwo uwagi do któregoś z punktów proszę napisać NUMER SLAJDU oraz jego PUNKT.

Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące planu proszę wysłać na e-maila (biuro@programatory.com). Ten adres do korespondencji jest tymczasowy do czasu zaakceptowania przez zarząd planu.

Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Sadowski


Hello, My name is Tomasz Sadowski and I am the owner of TOMSAD (www.programatory.com)

On June 24, 2017 I was honoured and elected as a President of PSSK.

I wanted to greet you all. I hope we will have a chance to meet personally during some meetings or trade shows.

Regards, Sadowski Tomasz.

[Ważne] 24 Czerwca 2017 Walne Zebranie PSSK

Zapraszamy na Walne Zebranie członków PSSK, które odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 w Kobyłce.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad (planowane na 10:30)
 • Przyjęcie regulaminu obrad
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór komisji (mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
 • merytorycznego
 • finansowego
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu na okres sprawozdawczy uchwała WZ przyjmująca sprawozdanie finansowe
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu na okres sprawozdawczy
 • Dyskusja
 • Wniosek Zarządu
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Wybór Prezesa PSSK i ogłoszenie wyników
 • Wybór członków Zarządu
 • Przerwa
 • Wybór Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie wyników
 • Wystąpienia nowo wybranych władz PSSK
 • Dyskusja cd.
 • Przyjęcie uchwał WZ
 • Zamknięcie obrad WZ

 

PROPOZYCJA TERMINU ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W drugiej połowie 2016 roku nastąpiły bardzo istotne zmiany w aktach prawnych dla stowarzyszeń – zmieniła się ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, weszły nowe przepisy dotyczące zmian dla stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzono nowe zasady funkcjonowania stowarzyszeń.
Wszystkie te zmiany nałożyły się dodatkowo ze zmianą władz stowarzyszenia, nową nazwą stowarzyszenia oraz przeniesieniem siedziby stowarzyszenia z Poznania do Warszawy.  Z powodu tych zmian Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie w Warszawie dopiero w październiku 2016 roku natomiast  zarząd w maju 2017 roku. Opóźnienia te nastąpiły niezależnie od nowych władz stowarzyszenia.

Aby spełnić ustawowy obowiązek o rachunkowości, proponujemy zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 na zjeździe rodzinnym 3 czerwca 2017 r. – przed uroczystą kolacją, aby nie zwoływać specjalnie Walnego Zebrania na 10 czerwca w Kobyłce.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie powinno być zaakceptowane do 30 czerwca jeżeli nie będzie zaakceptowane przed 30 czerwca grozi grzywna finansowa dla stowarzyszenia. Opracowania, interpretacja nowych przepisów przez biura rachunkowe dla stowarzyszeń – po zapytaniach przez nasze stowarzyszenie na początku tego roku, odpowiedź dostaliśmy dopiero w maju a dotyczyły one sprawozdań finansowych za rok 2016 z zatwierdzeniem tych sprawozdań.

Natomiast Walne Zebranie proponujemy zwołać we wrześniu i przeprowadzić nowe wybory władz stowarzyszenia zgodnie z nowymi przepisami prawa. Do tego wrześniowego terminu większość zmian w przepisach powinna być wyjaśniona i opracowana aby można było zreferować zmiany na Walnym Zebraniu Członków.

Prosimy zrozumieć – zmiany aktów prawnych nie dotyczą tylko naszego stowarzyszenia ale wszystkich stowarzyszeń w Polsce.

ZARZĄD PSSK

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSSK

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych

Kobyłka, 1 kwiecień 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków PSSK (planowane 10:00)
 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór: przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków PSSK sekretarza Walnego Zebrania Członków PSSK.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PSSK.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Walnego Zebrania Członków PSSK.
 7. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSSK za okres sprawozdawczy od 09.04.2016.
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2016
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.
 4. Wybór pełnomocnika z organu kontroli wewnętrznej Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2016 udzielenie absolutorium SK za rok 2016.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

 

Przerwa obiadowa (planowana od 13:30 do 14:15)

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, wybory uzupełniające.
 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu.
 3. Wręczenie CERTYFIKATÓW z warsztatów szkoleniowych.
 4. Ogłoszenie wyników uzupełniających do Zarządu.
 5. Zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
 6. Przeprowadzenie wyborów Sądu Koleżeńskiego.
 7. Ogłoszenie wyników wyboru do Sądu Koleżeńskiego.
 8. Convent ELFU w Polsce 2019 r.
 9. Przedstawienie „Programu Działań PSSK na rok 2017 i 2018.
 10. Dyskusja, Wolne Wnioski
 11. Zatwierdzenie programu działania PSSK na rok 2017 i 2018.
 12. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSSK.
 13. Zamknięcie obrad Zebrania Członków PSSK.

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SERWISÓW KLUCZOWYCH

odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00
w Sali Bankietowej Aida, 05-230 Kobyłka, ul. Nadarzyńska 54

Na podstawie §18 Statutu Stowarzyszenia Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

 AIDA Sala Bankietowa Aida
ul. Nadarzyńska 54,
05-230 Kobyłka
woj. mazowieckie