Statut Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 09.04.2016 R.

 S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych, zwane dalej PSSK.

2.  PSSK może używać swojej nazwy w językach obcych.

§2

Członkami PSSK mogą być osoby i firmy:

1.  Zawodowo zajmujące się dorabianiem i kodowaniem kluczy, montażem, konserwacją, naprawą oraz awaryjnym otwieraniem lokali, samochodów i urządzeń zabezpieczenia mienia

2.  Zawodowo zajmujące się produkcją, handlem, projektowaniem i badaniami urządzeń zabezpieczenia mienia

3.  Rzeczoznawcy i eksperci branży określonej w punktach 1 i 2.

§3

Terenem działania PSSK jest Rzeczpospolita Polska.

PSSK może prowadzić działalności poza granicami Państwa Polskiego.

§4

1.  Siedziba PSSK mieści się w Warszawie, z tym, że archiwum i sekretariat PSSK będą się znajdować w miejscach, które wskaże Prezes na okres jego kadencji.

2.  PSSK może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (przedstawicielstwa regionalne)

3.    Przedstawicielstwa regionalne będą tworzone uchwałą Walnego Zebrania, w której określone zostaną:

a)  Obszar działania przedstawicielstwa

b)  Zakres reprezentacji oraz prowadzenie spraw przedstawicielstwa regionalnego

§5

PSSK może być członkiem innych polskich i zagranicznych organizacji o podobnym zakresie działania.

§6

1.  PSSK używa pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia oraz pieczęci okrągłej z nazwą Stowarzyszenia w otoku i napisem w środku „Zarząd”.

2.  Członkowie władz PSSK używają pieczątek imiennych z określeniem pełnionej funkcji

Rozdział II

Cel i sposoby działania

§7

Podstawowymi celami działania PSSK są:

1.  Działalność naukowo-techniczna w zakresie zabezpieczenia mienia oraz promowanie zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych.

2.  Dążenie do uzyskania przez PSSK statusu mediatora i eksperta w sporach i konfliktach, których stroną są jego członkowie.

3.  Działalność oświatowa w temacie technicznego zabezpieczenia mienia wśród pracowników sektora ubezpieczeniowego.

4.  Współpraca z producentami elementów zabezpieczeń mienia w zakresie działalności naukowo-technicznej.

5.  Działalność oświatowa w zakresie technicznego zabezpieczenia mienia wśród pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz służb odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli i ich mienia.

6.  Działalność naukowo-techniczna i oświatowa wśród członków PSSK na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług.

7.  Wyrażanie opinii środowiska w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-administracyjnych.

8.  Współpraca z akredytowanymi jednostkami badającymi, kwalifikującymi i certyfikującymi zabezpieczenie mienia przez szkolenia i działalność naukowo-techniczną.

9.  Promowanie PSSK i jego członków

10.  Działanie na rzecz integracji ze środowiskami ważnymi dla branży zabezpieczenia mienia.

11.  Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności.

§8

PSSK realizuje cele ustalone w Statucie i uchwałach przez:

1.  Prowadzenie polityki informacyjno-szkoleniowej (organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji i warsztatów) w temacie norm i przepisów prawnych obowiązujących w branży technicznego zabezpieczenia mienia.

2.  Współpracę z innymi działającymi w Polsce i za granicą stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w dziedzinie zabezpieczeń.

3.  Przygotowywanie opinii, ekspertyz i atestów środków zabezpieczenia mienia.

4.  Nagradzanie osób i firm działających dla dobra naszej branży.

5.  Prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wyjazdów krajowych, zagranicznych na kon- gresy, targi i imprezy dotyczące naszej branży.

6.  Organizowanie spotkań i zjazdów rodzinnych z programami integrującymi środowisko branży.

7.  Udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczej członkom.

8.  Współpraca w zakresie wdrażania nowych technik zabezpieczenia mienia.

9.  Organizowanie zbiórek, aukcji i darowizn na rzecz instytucji wspierających dobroczynności oraz prowadzenie samopomocy charytatywnej w ramach PSSK.

Rozdział III

Członkowie, prawa i obowiązki

§9

Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca warunki ustawowe i statutowe określone w §2 Statutu.

§ 10

1.  Członkiem wspierającym może być osoba prawna akceptująca cele działania PSSK.

a)  Członek wspierający reprezentowany może być przez pełnomocnika, bądź instytucję uprawnioną do reprezentacji

2.  Członkiem sympatykiem może być osoba fizyczna akceptująca cele PSSK.

a)  Członek sympatyk płaci składki tak jak członek zwyczajny.

3.  Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, mająca szczególne zasługi dla rozwoju PSSK. Przyznanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwał Walnego Zebrania, któ- re również uprawnione jest do uchylenia w szczególnych przypadkach członkostwa honorowego

a)  Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawie członkostwa honorowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

b)  Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczenia składki członkowskiej.

§11

Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego do PSSK podejmuje Zarząd na wniosek osoby zaintereso- wanej na podstawie:

1.  Wypełnionej deklaracji członkowskiej.

2.  Opinii polecającej dwóch członków PSSK

3.  Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników technicznej ochrony mienia lub pię- cioletniego stażu pracy zawodowej, wykształcenia zawodowego (mechanik, elektryk, elektronik).

§12

Decyzję o przyjęciu do PSSK członka wspierającego oraz sympatyka podejmuje Zarząd zwykłą więk- szością głosów.

§13

1.  Członek PSSK wpłaca jednorazowo wpisowe i opłaca składkę członkowską

2.  Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków

3.  W szczególnych przypadkach Zarząd może, na wniosek zainteresowanego członka zmniejszyć wy- sokość składki i wpisowego lub całkowicie od nich zwolnić

§14
  1. Członek zwyczajny ma następujące prawa:
    a)  bierne i czynne prawo wyborcze.
    b) prawo do korzystania z pomocy PSSK w sprawach zawodowych i prawnych.
    c) prawo do zgłaszania wniosków dotyczących bieżącej pracy PSSK, planów perspektywicznych oraz zmiany statutu.
    d) prawo do pełnego wglądu do dokumentów PSSK i uzyskania bieżących informacji o pracy władz.
  2. Członkowie wspierający, sympatycy i honorowi mają prawa opisane w punkcie 1 z wyłączeniem podpunktu a)
§ 15

Członkowie PSSK są zobowiązani do:

1.     przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz.

2.     aktualnego uczestniczenia w pracach PSSK.

3.     przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy.

4.     terminowego opłacenia składek członkowskich.

§ 16

1.   Członkostwo w PSSK ustaje w przypadku:

c)   pisemnej rezygnacji z członkostwa;

d)  utraty statutowych i ustawowych warunków członkostwa;

e)  nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.

2.  Zarząd może wykluczyć ze Stowarzyszenia w przypadku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

3.  Członek pozbawiony decyzją Zarządu członkostwa ma prawo odwołać się w ciągu 30 dni do Wal- nego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami PSSK są:

1.  Walne Zebranie Członków;

2.  Zarząd;

3.  Komisja Rewizyjna;

4.  Sąd Koleżeński.

§ 18

1.  Najwyższą władzą PSSK jest Walne Zebranie Członków.

2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jeden raz w roku i zwołuje je Zarząd.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

a)     decyzją Zarządu;

b)     na wniosek co najmniej 30% członków PSSK.

4.  Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

5.  Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały przy obecności w pierwszym terminie zebrania wię- cej niż 50% członków PSSK, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych:

a)     dotyczące zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.

b)     pozostałe – zwykłą większością głosów

6.  Głosowania są jawne, chyba że Zebranie podejmuje uchwałę o głosowaniu tajnym.

7.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) uchwalanie i zmiany statutu.

b)     dokonywanie wyboru władz PSSK.

c)      uchwalanie regulaminów pracy: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Kapituły Wyróżnień.

d)     uchwalanie perspektywicznych planów i programów działania PSSK.

e)     rozpatrywanie sprawozdań władz PSSK.

f)      udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

g)     uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

h)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PSSK.

§ 19

1.  W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków pracami PSSK kieruje Zarząd PSSK.

2.  W skład Zarządu wchodzi siedem osób:

c)   prezes;

d)  wiceprezes;

e)  sekretarz;

f)    skarbnik;

g)  trzech członków Zarządu.

3. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków w dwóch turach:

h)  całe Walne Zebranie wybiera Prezesa

i)    całe Walne Zebranie wybiera sześciu członków Zarządu

4.  W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd powołuje do swojego składu osoby, które uzyskały w wyborach do tego Zarządu największą liczbę głosów.

5.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

6.  Zarząd ma następujące uprawnienia i obowiązki:

a)  reprezentuje PSSK na zewnątrz;

b)  kieruje pracami PSSK zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

c)  uchwala okresowe plany programowe i finansowe;

d)  sporządza bilans finansowy na zakończenie roku obrachunkowego;

e)  sporządza sprawozdanie z pracy Zarządu i PSSK oraz inne dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania;

f)  zarządza majątkiem PSSK, podejmuje działania ze skutkiem finansowym do granic

g)  określonych przez Walne Zebranie;

h)  podejmuje decyzje o przystąpieniu do polskich i zagranicznych organizacji mających podobne cele działania;

i)  inicjuje i kieruje działalnością gospodarczą PSSK według zasad określonych w odrębnych przepi- sach;

j)  może powołać Kapitułę Wyróżnień w celu nagradzania osób i firm działających dla dobra naszej branży.

k)  może powołać Radę Starszych w celu wsparcia działalności Zarząd

l)  w razie potrzeby może ustanawiać pełnomocnika (prokurenta).

§ 20

1.  Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu i Sądu Koleżeńskiego organem kontrolnym.

2.  Strukturę Komisji i jej zasady działania uchwala w postaci Regulaminu Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków.

3.  Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu Członków w liczbie trzech osób.

4.  W przypadku ustania członkostwa Komisji Rewizyjnej powołuje ona do swojego składu osoby, któ- re uzyskały w wyborach do tej Komisji największą ilość głosów.

5.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

6.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy wykonanie bieżącej i okresowej kontroli prawidłowości dzia- łania Zarządu, nadzorowanie całokształtu pracy władz, w szczególności prac finansowych i przed- kładanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.

7.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 21

1.  Sąd Koleżeński stanowi niezależny i niezawisły od pozostałych władz organ.

2.  Strukturę Sądu i jego zasady działania uchwala w postaci regulaminu Sądu Koleżeńskiego Walne Zebranie Członków.

3.  Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków w liczbie pięciu osób.

4.  W przypadku ustania członkostwa Sądu Koleżeńskiego powołuje on do swojego składu osoby, któ- re uzyskały w wyborach do tego Sądu największą liczbę głosów.

5.  Kadencja Sądu trwa trzy lata.

6.  Do zadań Sądu należy rozpoznawanie spraw związanych z: uchybieniem w etyce zawodowej, dzia- łaniom gospodarczym w sprawach związanych z naruszeniem statutu PSSK, regulaminów, uchwał i odwołań nieprzyjętych kandydatów na członków.

7.  Od wyroku przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni.

Rozdział V

Majątek i fundusze PSSK

§ 22

1.  Majątek PSSK stanowią fundusze, nieruchomości i przedmioty ruchome, przy czym na fundusze składają się:

f)   wpływy z opłaty wpisowej.

g)   wpływy ze składek członkowskich.

h) wpłaty na działalność statutową.

i)    dotacje, darowizny i inne.

j)    dochody z działalności gospodarczej i statutowej.

2.  Majątkiem PSSK zarządza Zarząd PSSK.

3.  PSSK może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej PSSK służy realizacji celów statutowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

Oświadczenia woli i reprezentację interesów PSSK wykonuje dwóch członków Zarządu. Decyzje podejmowane są w Zarządzie większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu.

§ 24

W przypadku rozwiązania PSSK przez Walne Zebranie Członków wyznacza ono likwidatora i określa cele, na które powinien być przeznaczony majątek PSSK.

§ 25

Wszelkie nieokreślone w niniejszym Statucie zagadnienia interpretowane są zgodnie z „Prawem o stowarzyszeniach” i innymi obowiązującymi regulacjami.

§ 26

Warunki z § 11 nie dotyczą członków założycieli.