PROPOZYCJA TERMINU ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W drugiej połowie 2016 roku nastąpiły bardzo istotne zmiany w aktach prawnych dla stowarzyszeń – zmieniła się ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, weszły nowe przepisy dotyczące zmian dla stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzono nowe zasady funkcjonowania stowarzyszeń.
Wszystkie te zmiany nałożyły się dodatkowo ze zmianą władz stowarzyszenia, nową nazwą stowarzyszenia oraz przeniesieniem siedziby stowarzyszenia z Poznania do Warszawy.  Z powodu tych zmian Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie w Warszawie dopiero w październiku 2016 roku natomiast  zarząd w maju 2017 roku. Opóźnienia te nastąpiły niezależnie od nowych władz stowarzyszenia.

Aby spełnić ustawowy obowiązek o rachunkowości, proponujemy zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 na zjeździe rodzinnym 3 czerwca 2017 r. – przed uroczystą kolacją, aby nie zwoływać specjalnie Walnego Zebrania na 10 czerwca w Kobyłce.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie powinno być zaakceptowane do 30 czerwca jeżeli nie będzie zaakceptowane przed 30 czerwca grozi grzywna finansowa dla stowarzyszenia. Opracowania, interpretacja nowych przepisów przez biura rachunkowe dla stowarzyszeń – po zapytaniach przez nasze stowarzyszenie na początku tego roku, odpowiedź dostaliśmy dopiero w maju a dotyczyły one sprawozdań finansowych za rok 2016 z zatwierdzeniem tych sprawozdań.

Natomiast Walne Zebranie proponujemy zwołać we wrześniu i przeprowadzić nowe wybory władz stowarzyszenia zgodnie z nowymi przepisami prawa. Do tego wrześniowego terminu większość zmian w przepisach powinna być wyjaśniona i opracowana aby można było zreferować zmiany na Walnym Zebraniu Członków.

Prosimy zrozumieć – zmiany aktów prawnych nie dotyczą tylko naszego stowarzyszenia ale wszystkich stowarzyszeń w Polsce.

ZARZĄD PSSK