pssk - kluczykarze

Walne zebranie dnia 21-kwietnia 2018 miejscowość Kobyłka restauracja „AIDA”

W dniu 21 kwietnia 2018 w miejscowości Kobyłka restauracja „AIDA” odbędzie się walne zebranie członków
Polskiego stowarzyszenia serwisów kluczowych o czym powiadamia zarząd.
Początek zebrania godzina 9:00

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych za rok 2017/2018

Otwarcie obrad (planowany I termin na godz. 09.00 )
Planowany II termin i ostateczny godz. 09.30.
Przyjęcie regulaminu obrad
Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zebrania
Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad
Wybór Komisji (mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
Merytorycznego (Zarząd PSSK występuję do WZ o nadanie tytułu członka honorowego naszemu koledze Zygmuntowi Bilewiczowi)
Finansowego
Głosowanie jawne w sprawie nadania tytułu honorowego członka PSSK
Ogłoszenie wyników
Dyskusja
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego.
Przerwa obiadowa 14-14.45
Dyskusja wolne wnioski ( prace z prawnikiem nad zmianą / poprawkami statutu. Organizacja Elf 2019 Gdynia – propozycja chętnych do organizacji)
Przyjęcie uchwał WZ
Omówienie dalszych planów rozwoju PSSK
Zamknięcie obrad WZ