Walne zebranie członków PSSK 2022r

Walne zebranie członków PSSK odbędzie się 23 kwietnia w Łodzi w Hotelu Ambasador ul Kosynierów Gdańskich 8

 

Początek zebrania 1 termin godzina 11 drugi termin 11.30

1 Otwarcie obrad

2 Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego

3 Przyjęcie regulaminu obrad

4 Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwała

5 Przyjęcie porządku obrad

6 Wybór komisji uchwał i wniosków i skrutacyjnej

7 Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2021

8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

9 Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021

10 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenie absolutorium

11 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

12 Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2021

13 Przerwa obiadowa od godziny 14 do 14.45

14 Dyskusja i przyjecie uchwał

15 Omówienie dalszych planów

16 Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Dla członków PSSK którzy opłacają składki na bieżąco mamy prezenty