Zebranie walne 2019

Polskie Stowarzyszenie Serwisów Kluczowych

Powiadamiamy że walne zebranie PSSK
Odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku
W Kobyłce w siedzibie Firmy DAR-MAR ul. Hubala 11.
Początek zebrania godz. 11,00.
Drugi termin 11,30.

Zarząd PSSK

 

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych za rok 2018

1. Otwarcie obrad (planowany I termin na godz. 11)
2. Planowany II termin i ostateczny godz. 11,30.
3. Przyjęcie regulaminu obrad
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zebrania
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Wybór Komisji (mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków)
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego.
14. Wybory
15. Przerwa obiadowa 14-14.45
16. Dyskusja -liczenie głosów
17. Ogłoszenie wyników glosowania
18. Propozycje zmian w statucie
19. Przyjęcie uchwał WZ
20. Omówienie dalszych planów rozwoju PSSK
21. Zamknięcie obrad WZ

 

Proszę o potwierdzenia przyjazdu na

walne zebranie PSSK .

Odpowiedzi prosimy przesłać na adresy :

PSSK:

 VICE -Prezes

Tomasz Krysztofiak

e-mail: krytom@krytom.pl

602 264 357

Skarbnik:

Wiesław Skorupa

510 004 783

e-mail: wieslawskorupa@wp.pl