Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSSK

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków
Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych

Kobyłka, 1 kwiecień 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków PSSK (planowane 10:00)
 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór: przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków PSSK sekretarza Walnego Zebrania Członków PSSK.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PSSK.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Walnego Zebrania Członków PSSK.
 7. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSSK za okres sprawozdawczy od 09.04.2016.
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2016
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.
 4. Wybór pełnomocnika z organu kontroli wewnętrznej Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2016 udzielenie absolutorium SK za rok 2016.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

 

Przerwa obiadowa (planowana od 13:30 do 14:15)

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, wybory uzupełniające.
 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu.
 3. Wręczenie CERTYFIKATÓW z warsztatów szkoleniowych.
 4. Ogłoszenie wyników uzupełniających do Zarządu.
 5. Zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
 6. Przeprowadzenie wyborów Sądu Koleżeńskiego.
 7. Ogłoszenie wyników wyboru do Sądu Koleżeńskiego.
 8. Convent ELFU w Polsce 2019 r.
 9. Przedstawienie „Programu Działań PSSK na rok 2017 i 2018.
 10. Dyskusja, Wolne Wnioski
 11. Zatwierdzenie programu działania PSSK na rok 2017 i 2018.
 12. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSSK.
 13. Zamknięcie obrad Zebrania Członków PSSK.